Algemene voorwaarden van Whello

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden, tussen Whello en opdrachtgever.
1.2 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Afwijkingen en / of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtgever en Whello in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
1.5 Whello heeft het recht om haar algemene voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen, aan te vullen of onderdelen daaruit te verwijderen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan opdrachtgever bekendgemaakt. Zij treden in werking een (1) week na bekendmaking. Indien opdrachtgever de wijzigingen niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen tot het moment waarop de wijzigingen van toepassing worden verklaard. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Whello zijn vrijblijvend, en zijn voor Whello slechts bindend indien zij door haar schriftelijk zijn bevestigd in een opdrachtbevesting.
2.2 Indien opdrachtgever een aanbieding of offerte geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de in het kader daarvan door Whello verrichte (voorbereidings-) werkzaamheden te vergoeden. Deze vergoedingsplicht voor opdrachtgever geldt ook indien hij niet op de hoogte was van het feit dat Whello reeds met de werkzaamheden was aangevangen.
2.3 Alle aanbiedingen en offertes van Whello gelden voor een periode van vier (4) weken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Nadien is de aanbieding dan wel offerte vervallen.

3. Vertrouwelijke informatie

3.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 Alle aan opdrachtgever geleverde of voor opdrachtgever vervaardigde zaken blijven eigendom van Whello totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde producten en/of diensten, volledig aan Whello zijn voldaan. 4.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 4.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht binnen dertig (30) dagen Whello daarover in te lichten.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Whello in het kader van een overeenkomst geleverde producten en/of diensten blijven berusten bij Whello of bij een derde van wie zij het recht heeft verkregen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik door opdrachtgever van de door Whello geleverde producten en/of diensten, verleent Whello aan opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op die producten en/of diensten.
5.2 Indien Whello op de door haar geleverde producten en/of diensten aanduidingen heeft aangebracht waaruit blijkt dat zij de intellectuele eigendomsrechten daarop bezit, mogen deze door opdrachtgever niet worden verwijderd dan wel gewijzigd.

6. Garantie

6.1 Whello garandeert dat haar producten en/of diensten vrij zijn van gebreken gedurende 3 maanden na levering. Levering vindt plaats op het moment waarop de producten en/of diensten worden aangeboden op de krachtens de overeenkomst afgesproken plaats en tijd. Binnen de gestelde termijn zal Whello op verzoek van opdrachtgever naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen. Aan Whello wordt een redelijke termijn geboden de gebreken te herstellen.
6.2 Whello verleent geen garantie indien:
– de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
– op enigerlei wijze wijzigingen in de producten en/of diensten van Whello zijn aangebracht door opdrachtgever of derden;
– opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit de met Whello gesloten overeenkomst;
– een gebrek of onvolkomenheid niet binnen dertig (30) dagen na het ontdekken daarvan schriftelijk aan Whello is gemeld;
– gegevens verloren zijn gegaan als gevolg van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
– het producten en/of diensten betreft waarvoor geen garantie gegeven kan worden, zoals werkzaamheden betrekking hebbende op de uiterlijke vormgeving;
– opdrachtgever de door Whello geleverde producten en/of diensten accepteert,
– na acceptatie door Whello wijzigingen zijn aangebracht;
– Whello door opdrachtgever is gevrijwaard voor eventuele aanspraken van derden in geval van gebreken.

7. Aansprakelijkheid Whello

7.1 Whello aanvaardt de wettelijke verplichting tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
7.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Whello slechts verplicht tot schadevergoeding indien dat uit de wet volgt.
7.3 Whello is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door Whello gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
7.4 De door Whello te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van die overeenkomst daadwerkelijk door Whello van opdrachtgever ontvangen betalingen (exclusief omzetbelasting). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestatie van Whello in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Whello. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door Whello verleende krediteringen, tot maximaal het totale bedrag dat daadwerkelijk door Whello van opdrachtgever is ontvangen.
7.5 In geval van een onrechtmatige daad van Whello, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Whello rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Whello slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding per schade toebrengende gebeurtenis – waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de op grond van die overeenkomst daadwerkelijk door Whello van opdrachtgever ontvangen betalingen (exclusief omzetbelasting) in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan vijf duizend euro. Elke aansprakelijkheid van Whello is beperkt tot het bedrag dat in voorkomende gevallen door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
7.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Whello heeft gemeld.
7.7 Alle kosten betrekking hebbende op collectieve rechtenorganisaties, zoals maar niet beperkt tot BUMA/STEMRA en de SENA, die voortvloeien uit het door opdrachtgever ten gehore brengen van muziek of het vertonen van videobeelden op een door Whello ontwikkelde website of applicatie, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Whello tegen elke mogelijke aanspraak terzake door collectieve rechtenorganisaties.
7.8 Bij verzending van nieuwsbrieven en/of mailings kan Whello de correctheid en geldigheid van (e-mail) adressen waarnaar verzonden wordt niet garanderen, tenzij Whello verantwoordelijk is voor het beheer van een database waaruit deze (e-mail) gegevens afkomstig zijn. Opdrachtgever is te allen tijden verantwoordelijk voor aanspraken van derden en/of overtreding van toepasselijke regelgeving in geval Whello op haar verzoek nieuwsbrieven en/of mailings aan derden verzendt.
7.9 Indien Whello door opdrachtgever materiaal krijgt aangeleverd welke zij accepteert, is Whello jegens opdrachtgever niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke inhoud, opmaak en oplage daarvan.

8. Verplichtingen opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever zal aan Whello alle voor de uitvoering van een opdracht benodigde gegevens of inlichtingen tijdig verstrekken, alsmede de aanwijzingen van Whello opvolgen.
8.2 Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Whello staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Whello, steeds in alle gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van veertien (14) dagen gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Whello heeft het recht om hieraan verbonden extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

9. Klachten en Support

9.1 Whello spant zich in klachten omtrent de door haar geleverde producten en/of diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering daarvan te komen. Whello is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.
9.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de opdrachtgever onverlet.

10. Leveringstermijnen, wijzigingen, meerwerk en uitbesteding

10.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn, behoudens overmacht als bedoeld in artikel 12, verbindend voor Whello. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Whello opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
10.2 Indien opdrachtgever wijzigingen in de (uitvoering van een) opdracht wenst aan te brengen, dient zij hiertoe tijdig in overleg te treden met Whello. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren producten en/of diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de opdracht daardoor kan worden beïnvloed.
10.3 Door Whello te verrichten aanvullende werkzaamheden komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij de noodzaak deze aanvullende werkzaamheden te verrichten is veroorzaakt door nalatigheid van Whello dan wel doordat Whello een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de bewuste werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien. Over de hoogte van de met de aanvullende werkzaamheden gemoeide vergoedingen zullen Whello en opdrachtgever in overleg treden.
10.4 Whello is te allen tijden bevoegd haar werkzaamheden uit te besteden aan derden, in welk geval zij dan hoofdaannemer is.

11. Prijzen en betaling

11.1 Alle door Whello gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.
11.2 Whello is gerechtigd de richting haar opdrachtgever gehanteerde (uur)tarieven jaarlijks op 1 januari van elk jaar opnieuw vast te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.3 Opdrachtgever dient binnen veertien(14) dagen na dagtekening van de factuur tot betaling over te gaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.4 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn van artikel 11.3 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. In geval van handelstransacties is de wettelijke rente ex 6:119a Bw verschuldigd. Tevens zijn kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van opdrachtgever.
11.5 Opdrachten worden door Whello uitsluitend aanvaard tegen het met opdrachtgever vooraf overeengekomen (uur)tarief, tenzij is overeengekomen dat een opdracht voor een vaste prijs wordt uitgevoerd. Een vooraf overeengekomen (uur)tarief mag door leverancier gedurende de eerste zes maanden van de opdracht niet worden verhoogd.
11.6 Werkzaamheden door Whello vangen pas aan op het moment dat de voorschotnota door opdrachtgever wordt betaald.
11.7 Indien sprake is van betaling in termijnen, is Whello bij niet-tijdige betaling door opdrachtgever gerechtigd de door haar geleverde diensten en/of producten tijdelijk op te schorten. In dat geval is Whello tevens bevoegd tot bevriezing, inhoudende dat opdrachtgever (tijdelijk) geen toegang verkrijgt tot, dan wel de beschikking heeft over, die diensten en/of producten.

12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Whello niet in staat is haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, ziekteverzuim van hulppersonen, onderaannemers dan wel personeel van Whello , een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever.
12.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Whello opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Whello niet mogelijk is langer duurt dan vier (4) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.
12.3 Indien Whello bij het intreden van overmacht reeds werkzaamheden heeft verricht, is zij gerechtigd hierover afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

13. Tussentijdse ontbinding/opschorting van de opdracht

13.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding kan elk van de partijen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen indien de andere partij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
13.2 Onverminderd het recht op schadevergoeding kan elk van de partijen zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen dan wel de (verdere) uitvoering van haar werkzaamheden opschorten, indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van veertien (14) dagen gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
13.3 Onverminderd het recht op schadevergoeding kan Whello zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen dan wel de (verdere) uitvoering van haar werkzaamheden opschorten, indien opdrachtgever aan Whello valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven dan wel de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan.
13.4 In geen geval heeft ontbinding, in dan wel buiten rechte, terugwerkende kracht. Zowel ingeval van opschorting van de werkzaamheden door Whello als bij ontbinding, in dan wel buiten rechte, is opdrachtgever gehouden de in het kader van de opdracht redelijkerwijs door Whello verrichte (voorbereidings)werkzaamheden te vergoeden, met name ook de met derden aangegane verplichtingen, onverminderd de overigens naar de wet of de overeenkomst aan Whello toekomende rechten, waaronder het recht van Whello op vergoeding wegens winstderving of uit de ontbinding voortvloeiende schade. In deze gevallen is elke vordering die Whello ten laste van opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Op elke overeenkomst tussen Whello en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen Whello en de opdrachtgever.
14.2 Indien de opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van artikel 14.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van één (1) maand nadat Whello een beroep op artikel 14.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.